Gebruiksvoorwaarden "Online-radio-luisteren.com"


Deze Gebruiksvoorwaarden leggen de voorwaarden uit die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de "Online-radio-luisteren.com" Service en vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en "Online-radio-luisteren.com".

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de "Online-radio-luisteren.com" Dienst, of het plaatsen van enige van Uw Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) via de Dienst, erkent U dat U deze gehele Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat daaraan gebonden te zijn. Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u en "Online-radio-luisteren.com" en de voorwaarden hiervan zijn op u van toepassing ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of een bezoeker die gebruik maakt van de Applicaties (zoals hieronder gedefinieerd). Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de "Online-radio-luisteren.com" Dienst.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus gelieve ze regelmatig door te nemen.

 

1. De Dienst

"Online-radio-luisteren.com" is het digitale equivalent van een radio-ontvanger. Het bestaat uit een index van radiostations die ontworpen is om het vinden van radioprogramma's van omroep- of radiobronnen te vereenvoudigen, ongeacht of deze beschikbaar zijn via onze website of via eventuele softwaretoepassingen die beschikbaar zijn gesteld voor mobiele apparaten, computers of autosystemen. "Online-radio-luisteren.com" is geen omroeporganisatie en haar directorydienst leidt gebruikers slechts door naar specifieke inhoudsaanbieders in overeenstemming met hun openbaar beschikbare diensten. "Online-radio-luisteren.com" is een tussenpersoon die (via ingebedde hyperlinks) gebruikers verbindt met radio's die via het internet uitzenden. "Online-radio-luisteren.com" is geen eigenaar van de merken die het opneemt en maakt geen aanspraak op rechten op de inhoud waartoe luisteraars toegang kunnen krijgen. "Online-radio-luisteren.com" houdt zich aan de geldende wetten en respecteert de rechten van derden volledig. "Online-radio-luisteren.com" is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door een van de vermelde radiostations wordt uitgezonden.

 

2. Wijzigingen in de dienst

"Online-radio-luisteren.com" kan kenmerken en functionaliteiten van haar dienst zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, toevoegen of verwijderen. "Online-radio-luisteren.com" kan, naar eigen goeddunken, sommige of alle functies van de dienst te allen tijde stopzetten (met inbegrip van nieuwe updates). "Online-radio-luisteren.com" zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de dienst. Als u niet tevreden bent met wijzigingen aan de dienst, dan is uw enige optie om "Online-radio-luisteren.com" niet langer te gebruiken.

 

3. Privacybeleid

Het privacybeleid is beschikbaar op https://online-radio-luisteren.com/privacybeleid of binnen de Applicaties en regelt de wijze waarop "Online-radio-luisteren.com" de van gebruikers verzamelde informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt. Dit privacybeleid is van toepassing op de Applicaties en alle producten en diensten die door "Online-radio-luisteren.com" worden aangeboden. Lees het aandachtig door alvorens gebruik te maken van de Dienst. Door gebruik te maken van de door "Online-radio-luisteren.com" aangeboden dienst gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van ons privacybeleid en verklaart u dat u de opties begrijpt die "Online-radio-luisteren.com" u biedt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

4. Gebruik van de Service

Onze dienst wordt uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik ter beschikking gesteld en u mag de "Online-radio-luisteren.com"-dienst niet aan derden overdragen. U gaat ermee akkoord dat u de "Online-radio-luisteren.com"-dienst niet zult doorverkopen, in sublicentie geven, afstaan, verhuren, leasen of gebruiken voor commerciële doeleinden, geheel of gedeeltelijk. U gaat ermee akkoord dat u de "Online-radio-luisteren.com"-dienst niet zult gebruiken op een illegale manier en dat u niet zult proberen om ongeoorloofde toegang tot de dienst te verkrijgen (door wijziging, aanpassing of hacking). Het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming is ten strengste verboden.

Wanneer u de Dienst via uw mobiele toestel gebruikt, kunnen de standaardkosten, datakosten en andere kosten van uw draadloze provider van toepassing zijn, en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor al deze kosten en kosten.

 

5. Inhoud van derden

Onder "Inhoud van Derden" wordt verstaan:

  • Alle uitgezonden radioprogramma's, podcasts of andere audio-inhoud die de "Online-radio-luisteren.com" Service u de mogelijkheid biedt te beluisteren;
  • Alle foto's, afbeeldingen, grafieken, geluidsopnamen, muziekwerken, album artworks, gegevens, informatie, feedback, suggesties, tekst, inhoud en ander materiaal dat een derde kan opnemen, uploaden, plaatsen, publiceren, indienen, leveren, verstrekken of anderszins overdragen;
  • Alle links of andere toegang tot websites en bronnen op het internet;
  • De Inhoud van Derden is auteursrechtelijk beschermd.

U erkent en stemt ermee in dat de Inhoud van Derden auteursrechtelijk beschermd materiaal kan zijn van de derde die het aanlevert. Daarom mag de inhoud waartoe toegang wordt verkregen op basis van onze service en die beschermd is door het auteursrecht en andere toepasselijke wetten, niet worden gereproduceerd, gebruikt om afgeleide werken voor te bereiden, in het openbaar worden uitgevoerd of in het openbaar worden weergegeven en verspreid zonder de schriftelijke toestemming van de derde die deze heeft geleverd, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Inhoud van derden kan worden doorgegeven met een verscheidenheid aan kopieerbeveiligingsmechanismen, die zijn ontworpen om de auteursrechtelijke belangen van de desbetreffende derde partij te beschermen. Deze kopieerbeveiligingsmechanismen kunnen de mogelijkheid van de "Online-radio-luisteren.com"-service om Inhoud van Derden af te spelen beperken of verhinderen.

U begrijpt dat "Online-radio-luisteren.com" geen controle heeft over de beslissing van een derde partij om dergelijke kopieerbeveiligingsmechanismen in te stellen. U stemt ermee in dat "Online-radio-luisteren.com" niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat betreft uw vermogen of dat van een derde partij om toegang te krijgen tot of te luisteren naar de Inhoud van Derden als gevolg van een kopieerbeveiligingsmechanisme.

Vanwege copyright beschermingsmechanismen is het ten strengste verboden om inhoud te extraheren, te verwijderen of anderszins te wijzigen of op welke wijze dan ook pogingen hiertoe te ondernemen. Elke poging hiertoe kan u blootstellen aan aansprakelijkheid en kan leiden tot schorsing of verwijdering van uw account.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van de Inhoud van Derden.

De Dienst biedt u de mogelijkheid te luisteren naar en toegang te krijgen tot Inhoud van Derden waarover "Online-radio-luisteren.com" geen redactionele of programmeringscontrole uitoefent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van de Inhoud van Derden.

U begrijpt ook het volgende:

  • De "Online-radio-luisteren.com" dienst garandeert geen toegang tot, opname van, luisteren naar of bekijken van bepaalde Inhoud van derden;
  • Inhoud van derden valt niet onder de controle van "Online-radio-luisteren.com" en "Online-radio-luisteren.com" is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft, dergelijke Inhoud van derden niet;
  • Aanbieders van Inhoud van Derden kunnen Inhoud of afbeeldingen van Derden op elk moment wijzigen of verwijderen.

 

6. Uw inhoud

Door Uw Content op of via de "Online-radio-luisteren.com" Dienst te plaatsen, stemt U ermee in, en verleent U "Online-radio-luisteren.com", een wereldwijde, niet-exclusieve, herroepelijke, royalty-vrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om Uw Content te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, te publiceren, te verzenden, aan het publiek mede te delen, beschikbaar te stellen, uit te zenden, resulterende werken voor te bereiden op basis van Uw Content.

U moet gerechtigd zijn om de rechten op uw content te verlenen. U mag Uw Content niet uploaden naar of via de "Online-radio-luisteren.com" Dienst, tenzij u de auteursrechthebbende bent of volledig gemachtigd bent om rechten te verlenen op alle elementen van Uw Content die u van plan bent te uploaden of te verzenden naar of via de "Online-radio-luisteren.com" Dienst.

Onder "Uw Content" wordt in het algemeen verstaan de grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, geluidsopnamen, muziekwerken, gegevens, informatie, feedback, ideeën, opmerkingen, suggesties, tekst, inhoud of ander materiaal dat u plaatst in verband met of met betrekking tot de "Online-radio-luisteren.com"-service.

 

7. Reclame, sponsoring en partnerschappen

Wij kunnen advertenties voor goederen en/of diensten van derden of ander promotiemateriaal via de Dienst tonen. Uw deelname aan promoties van adverteerders van derden via de "Online-radio-luisteren.com" Service is uitsluitend tussen u en die derde partij en uw deelname is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die aan die advertentie of promotie verbonden zijn. Door gebruik te maken van de "Online-radio-luisteren.com" Dienst stemt u ermee in dat "Online-radio-luisteren.com" niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van deelname aan deze promoties.

Hetzelfde geldt voor alle links naar websites van derden (d.w.z. websites die geen eigendom zijn van of worden beheerd door "Online-radio-luisteren.com") die op de website van "Online-radio-luisteren.com" worden weergegeven.

 

8. Beëindiging van de dienst

U kunt uw account en uw recht om de Service te gebruiken te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de Klantenservice op info@online-radio-luisteren.com. Niettemin heeft "Online-radio-luisteren.com" het recht om op elk moment om welke reden dan ook of zonder reden, uw account onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. Uw Content op de "Online-radio-luisteren.com" Dienst (indien aanwezig) kan ook permanent worden verwijderd door "Online-radio-luisteren.com" op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

9. Intellectuele eigendom en licenties

Alle software die door de Dienst beschikbaar kan worden gesteld bevat eigendoms- en vertrouwelijke informatie die beschermd wordt door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom. "Online-radio-luisteren.com" Service verleent u een persoonlijk en niet-exclusief recht en licentie om deze softwareprogramma's uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de "Online-radio-luisteren.com" Service. Alle andere rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan "Online-radio-luisteren.com".

U zult de "Online-radio-luisteren.com"-service niet gebruiken voor datamining, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Elk gebruik van de Dienst anders dan zoals specifiek hierin toegestaan is ten strengste verboden.

"Online-radio-luisteren.com" respecteert en beschermt het auteursrecht en het intellectuele eigendom van anderen en neemt dit onderwerp zeer serieus. Wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen: respecteer de rechten van derden!

Inbreukmakende activiteiten met betrekking tot intellectueel eigendom worden niet getolereerd op de "Online-radio-luisteren.com" Dienst. Na kennisgeving van een eigenaar van intellectueel eigendom of zijn agent zal "Online-radio-luisteren.com" materiaal van de Dienst verwijderen waarvan wij menen dat het inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde door beschikbaar te worden gesteld via de "Online-radio-luisteren.com" Dienst.

"Online-radio-luisteren.com" kan ook alle inhoud van derden verwijderen die door een enkele gebruiker is geplaatst na ontvangst van meer dan twee kennisgevingen van takedown. Echter, "Online-radio-luisteren.com" kan het account van elke gebruiker beëindigen na ontvangst van een enkele kennisgeving van vermeende inbreuk.

 

10. Procedure voor het melden van vermeende inbreuken

Indien u van mening bent dat enige op "Online-radio-luisteren.com" vermelde inhoud is gebruikt of geëxploiteerd op een wijze die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht waarvan u de houder bent, dient u onmiddellijk een "Kennisgeving van vermeende inbreuk" te sturen naar "Online-radio-luisteren.com" op info@online-radio-luisteren.com.

Om deze kwestie effectiever aan te pakken, dient u in uw kennisgeving ten minste de identificatie van het specifieke materiaal (waarop inbreuk zou zijn gemaakt) op te nemen, een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal (waarop inbreuk zou zijn gemaakt), en informatie die "Online-radio-luisteren.com" in staat stelt om u te antwoorden (zoals adres, telefoonnummer of e-mail).